• شماره تلفن: 05632539922
  • استان
    خراسان جنوبی
  • قائنات و زیرکوه

اخبار

مجلس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرحها و لوایح
اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرحها و لوایح

ایراد : (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام

  • 1399/04/12